สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อร้าน AirPay เคาน์เตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นร้านค้าที่ให้บริการ AirPay เคาน์เตอร์ ทีมีการใช้จ่ายในระบบอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
 • ทําการผูกบัญชีอัตโนมัติ สมัครบริการหักบัญชีธนาคาร ดูวิธีการผูกบัญชีได้ที่ https://info.airpay.in.th/pay.html
 • ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีความสามารถในการชำระค่างวด ตามที่บริษัทกำหนด

วงเงินและจำนวนการผ่อนชำระ

 • วงเงินเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการใช้จ่ายบนโปรแกรม AirPay เคาน์เตอร์ และจำนวนเงินแต่ละรายการ
 • จำนวนงวดการผ่อนชำระมี 3 แบบ ได้แก่ 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้
 • งวดชำระหนี้ ทุกวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน ตามวันที่สินเชื่อถูกขอ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

 • คำนวณดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี หรือ 1% ต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก
 • ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย สินเชื่อ 10,000 บาท 3 เดือน

  งวด เงินต้น ค่างวด เงินต้นชำระ ดอกเบี้ยชำระ เงินต้นคงเหลือ
  1 10,000 3,400.22 3,300.22 100 6,699.78
  2 6,699.78 3,400.22 3,333.22 67 3,366.56
  3 3,366.56 3,400.22 3,366.56 33.66 0.00

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

 • กรณีผิดนัดชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เป็นอัตรา 15% ต่อปี ของจำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมดในสินเชื่อนั้น

วิธีการชำระหนี้

 • ระบบจะทําการหักคางวด ตามตารางการชําระเงินผานทางกระเปาเงิน AirPay เคานเตอร
 • หากยอดคงเหลือในบัญชีต่ํากวายอดชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักผานระบบผูกบัญชีอัตโนมัติ
  โดยผูขอสินเชื่อจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนแตละครั้ง
 • หากระบบไมสามารถหักชําระคางวดไดในวันครบกําหนด คางวดจะเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

 1. ยืนยันตัวตน คลิกเพื่อดูตัวอย่าง
 2. ผูกบัญชีอัตโนมัติ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง