เทอร์โบแคช สินเชื่อติดเทอร์โบ

พิเศษสําหรับร้านแอร์เพย์เคานเตอร, ผู้ใช้แอร์เพย์แอพพลิเคชั่น และร้านค้าช็อปปี้ สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินให้กับธุรกิจของคุณ

ดอกเบี้ยต่ํา

เพียง 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี
แบบลดตนลดดอก


รับเงินทันที

สามารถกู้เงินได้ทันที
หลังได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ


เลือกปรับสินเชื่อได้ดังใจ

เลือกจำนวนเงิน และระยะเวลาผอน
ชำระสินเชื่อไดตามตองการ


ไมตองมีหลักทรัพย

หรือ บุคคลค้ําประกัน


สะดวกสบาย

ผู้ใช้ทํารายการเองได้ ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ


มี Call Center

เปิดบริการตลอด 24 ชม.


©2016 Turbo Cash (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.